Disclaimer

De 21Grand Casino Web Site (de “Site”) is een online informatiedienst die door 21Grand Casino (“21Grand Casino”), onder voorbehoud van uw naleving van de bepalingen en voorwaarden hieronder uiteengezet. LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SITE. DOOR TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SITE, U ZICH AAN DE VOORWAARDEN HIERONDER UITEENGEZETTE GEBONDEN TE ZIJN. ALS JE NIET WIL DOOR DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN, MAG U GEEN TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE SITE. 21Grand Casino KAN DEZE OVEREENKOMST OP ELK MOMENT WIJZIGEN, EN ZULKE WIJZIGINGEN WORDEN ONMIDDELLIJK VAN KRACHT OP HET VERSTUREN VAN DE GEMODIFICEERDE AKKOORD OVER DE SITE. U AKKOORD MET DE OVEREENKOMST REGELMATIG TE HERZIEN HOOGTE VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN TE ZIJN EN UW VOORTDURENDE TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE SITE WORDT GEACHT UW BESLISSEND AANVAARDING VAN DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST.

1. Auteursrechten, licenties en Idea Inzending.

De volledige inhoud van de site worden beschermd door internationale auteurs- en merkenrecht. De eigenaar van de auteursrechten en handelsmerken zijn 21Grand Casino, zijn filialen of andere derde partij licentiegevers. U MAG NIET WIJZIGEN, KOPIËREN, REPRODUCEREN, OPNIEUW PUBLICEREN, UPLOADEN, POSTEN, VERZENDEN OF VERSPREIDEN, OP ENIGERLEI WIJZE HET MATERIAAL OP DE SITE, MET INBEGRIP TEKST, AFBEELDINGEN, CODE EN / OF SOFTWARE. U kunt afdrukken en downloaden delen van materiaal uit de verschillende gebieden van de site uitsluitend voor uw eigen niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u ermee akkoord niet te wijzigen of verwijderen copyright of bedrijfseigen mededelingen van de materialen. U gaat ermee akkoord te verlenen aan 21Grand Casino een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, eeuwigdurende licentie, met het recht op sublicentie, te reproduceren, distribueren, verzenden, afgeleide werken van, publiekelijk tonen en publiekelijk materialen uit te voeren en andere (inclusief, zonder beperking, ideeën daarin voor nieuwe of verbeterde producten en diensten) die u overlegt aan een openbare ruimtes van de site (zoals bulletin boards, forums en nieuwsgroepen) of per e-mail naar 21Grand Casino met alle middelen en in alle media nu bekend of hierna ontwikkeld. U kunt ook verlenen aan 21Grand Casino het recht om uw naam te gebruiken in verband met de ingediende materialen en andere informatie, alsmede in verband met alle reclame, marketing en promotie materiaal daarmee verband houden. U gaat ermee akkoord dat u geen verhaal tegen 21Grand Casino zal hebben voor een vermeende of werkelijke inbreuk of verduistering van welk eigendomsrecht in uw communicatie naar 21Grand Casino.

HANDELSMERKEN.

Publicaties, producten, inhoud of diensten hierin of op de site wordt verwezen, zijn de exclusieve handelsmerken of servicemerken van 21Grand Casino. Andere in de site vermelde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

2. Gebruik van de Site.

U begrijpt dat, met uitzondering van informatie, producten of diensten duidelijk geïdentificeerd als zijnde geleverd door 21Grand Casino, heeft 21Grand Casino niet werken, controle over enige informatie, producten of diensten op het internet in any way. Behalve voor 21Grand Casino- geïdentificeerd informatie, producten of diensten, alle informatie, producten en diensten die worden aangeboden via de site of op het internet in het algemeen worden aangeboden door derden, die niet zijn aangesloten bij een 21Grand Casino. U begrijpt ook dat 21Grand Casino niet kan en niet garanderen of waarborgen dat beschikbaar is voor het downloaden via de site vrij is van infectie of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die manifest vervuilen of vernietigende eigenschappen zal zijn bestanden. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van voldoende procedures en controleposten aan uw specifieke eisen te voldoen voor de nauwkeurigheid van de data input en output, en voor het handhaven van een middel buiten de site voor de reconstructie van verloren gegane gegevens.

U NEEMT TOTALE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN HET INTERNET. 21Grand Casino BIEDT DE SITE EN GERELATEERDE INFORMATIE “AS IS” EN GEEFT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, VOOR OF GOEDKEURINGEN DAN OOK (INCLUSIEF ZONDER BEPERKING GARANTIE VAN TITEL OF INBREUK OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) MET BETREKKING TOT DE SERVICE, ENIGE MERCHANDISE INFORMATIE OF SERVICE DIE VIA DE DIENST OF OP HET INTERNET IN HET ALGEMEEN EN 21Grand Casino IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR KOSTEN OF SCHADE HETZIJ DIRECT OF INDIRECT VAN EEN DERGELIJKE TRANSACTIE. HET UITSLUITEND UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN NUT VAN ALLE ADVIEZEN, ADVIES, DIENSTEN, MERCHANDISE EN ANDERE INFORMATIE VIA DE DIENST OF OP HET INTERNET ALGEMEEN TE EVALUEREN. 21Grand Casino GARANDEERT NIET DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN OF DAT FOUTEN IN DE SERVICE WORDEN GECORRIGEERD ZAL ZIJN.

U BEGRIJPT VERDER DAT DE PURE AARD VAN HET INTERNET BEVAT ONUITGEGEVEN MATERIALEN WAARVAN SOMMIGE SEKSUEEL EXPLICIET NOCH BELEDIGEND KAN ZIJN VOOR JOU. UW TOEGANG TOT DERGELIJKE MATERIALEN IS OP UW RISICO. 21Grand Casino HEEFT GEEN CONTROLE OVER EN AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DERGELIJK MATERIAAL.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

IN GEEN GEVAL ZAL 21Grand Casino AANSPRAKELIJK VOOR (I) ENIGE INCIDENTELE, OF INDIRECTE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF INFORMATIE EN DERGELIJKE) ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN DE SERVICE, OF ENIGE INFORMATIE, OF TRANSACTIES DIE OP DE DIENST OF GEDOWNLOAD VAN DE SERVICE, OF ENIGE VERTRAGING VAN DERGELIJKE INFORMATIE OF DIENST GEBRUIKEN. ZELFS ALS 21Grand Casino OF ZIJN OFFICIËLE VERTEGENWOORDIGER ZIJN DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF (II) ENIGE CLAIM TOE AAN FOUTEN, OMISSIES OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE SERVICE EN / OF MATERIALEN OF INFORMATIE OPGEHAALD VIA DE SERVICE. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DEZE STATEN, 21Grand Casino AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET.

21Grand Casino doet geen enkele uitspraak over enige andere website die u via deze of die kunnen verwijzen naar deze site. Wanneer u een niet-21Grand Casino website, dan kunt u begrijpen dat het onafhankelijk is van 21Grand Casino, en dat 21Grand Casino heeft geen controle over de inhoud van die website. Bovendien betekent een link naar een 21Grand Casino website niet dat 21Grand Casino onderschrijft en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website.

3. Schadevergoeding.

U gaat ermee akkoord, te verdedigen en te vrijwaren 21Grand Casino, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en derden informatie-aanbieders op de Service van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten , als gevolg van een schending van deze overeenkomst (met inbegrip van nalatigheid of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon toegang tot de dienst.

4. Rechten van derden.

De bepalingen van de leden 2 (Gebruik van de Service), en 3 (Vrijwaring) zijn ten behoeve van 21Grand Casino en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en derden informatie-aanbieders tot de Dienst. Elk van deze personen of entiteiten heeft het recht te doen gelden en direct af te dwingen die bepalingen tegen u voor eigen rekening te hebben.

5.Term; Beëindiging.

Deze overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment om welke reden. De bepalingen van de leden 1 (auteursrecht, licenties en Idea Inzending), 2 (Gebruik van de Service), 3 (Vrijwaring), 4 (Rechten van derden) en 6 (Diversen) blijven na beëindiging van deze overeenkomst overleven.

6.Miscellaneous.

Deze overeenkomst wordt allemaal beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland van toepassing zijn op afspraken gemaakt en in Duitsland worden uitgevoerd. U gaat ermee akkoord dat elke juridische actie of procedure tussen 21Grand Casino en u voor welk doel met betrekking tot deze Overeenkomst of de partijen verplichtingen hieronder uitsluitend in een federale staat of bevoegde rechtbank zitten in Duitsland worden gebracht. Elke oorzaak van de actie of vordering die u kan hebben met betrekking tot de Dienst moet worden begonnen binnen één (1) jaar na de claim of oorzaak van actie zich voordoet of dergelijke claim of oorzaak van de actie is verjaard. 21Grand Casino’s falen aan te dringen op of af te dwingen strikte uitvoering van enige bepaling van deze overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of rechts. Noch de loop van gedrag tussen de partijen noch handel praktijk handelt met enige bepaling van deze Overeenkomst te wijzigen. 21Grand Casino kan haar rechten en plichten krachtens deze overeenkomst aan enige partij op elk moment zonder kennisgeving aan u toe te wijzen.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

21grand_nl